classical Publish time 2017-05-23 12:06:21

高级数学题

某同学为了证明钱缩水,做了一道题,把数学老师逼疯了!
高级数学题:
求证:1元=1分

解:1元=100分
          =10分×10分
          =1角 ×1角
          =0.1元×0.1元
          =0.01元
          =1分
证明完毕。
數学老师哭了!
因為,毫無破綻。
稀里糊塗地钱就没了… 正如现在的社会 !!!
一般人思维:
1元X1元=1元

老板思维:
1元X1元
=10角X10角
=100角
=10元

互联网思维:
1元X1元
=10角X10角
=100分X100分
=10000分
=100元         
思路决定出路,观念决定贫富,眼光决定未来。

Pages: [1]
View full version: 高级数学题